Starosłowianie - Aryjczycy

https://staroslowianie.livejournal.com/

https://staroslowianie.livejournal.com/Na tutejszej stronie:

 • Święta Awesta. Teksty mające na celu przybliżenie jej nauki Słowianom;
 • artykuły na temat historii Słowian, bez ubarwień, fikcji, domysłów, spekulacji, wybujałej wyobraźni;
 • zagadnienia społeczne. Co jest dobre i co nie powinno mieć miejsca w naszym społeczeństwie;
 • błędna nauka. Czym jest i kto ją propaguje;  Zaratustra walczył z kłamstwem i pomagał naprawiać ludzkie błędy. Dlatego jest on uznany przez historię za pierwszego, który ustanowił zasady Dobrego życia Aryjczyków.  Cel grupy  Głównym celem tej grupy jest omawianie, promowanie i pouczanie Słowian na różne tematy związane z historią, filozofią oraz podstawowymi naukami Zaratustry i jego nauczania. Promowanie nauk Świętej Awesty, będącej głównym źródłem wiary Zoroastrian Mazdajasny znanych również na zachodzie jako „zaratusztrianizm”.  Ta grupa ma na celu szerzenie i inspirowanie wzajemnej dobroci, inspirowanie każdego z nas do kultywowania i podtrzymywania trzech głównych filarów naszej wiary Dobrych Myśli, Dobrych Słów i Dobrych Uczynków każdego dnia.  Główną zaletą tej grupy jest to, że chce ona inspirować wszystkich prawych i szlachetnych mężczyzn i kobiet, bez względu na to, czy są wyznawcami Ahura Mazdy i naśladowcami Zaratustry, czy innego systemu wierzeń, do dobrego życia na ziemi zgodnie z prawem Aszy i wolą niestworzonego Stwórcy Ahura Mazdy.  Wszystkich poszukujących wyższych form duchowej prawdy i mądrości zapraszamy do przyłączenia się do grupy i naszej wiary ahurycznej.  W grupie są również mile widziane osoby, które chcą się dowiedzieć się o podstawach naszej wiary i naukach Zaratustry.  Zasady obowiązujące w grupie:

  Zasada 1. Tematy muszą być ściśle powiązane z historią, filozofią i naukami wiary ahurycznej i/lub jej relacji / porównania z innymi indoeuropejskimi wyznaniami, kulturami, tradycjami, obyczajami, obrzędami i nurtami myślowymi.  Zasada 2. W tej grupie dozwolone są tylko dobre słowa i pozytywne słowa. Żadne negatywne, złe słowa, pasywna agresja, nienawiść czy oszczerstwa nie będą tolerowane.  Zasada 3. Myśl dobrze, mów dobre słowa i czyń dobre uczynki, abyśmy mogli zainspirować innych do podążania naszymi śladami. Naszym obowiązkiem jako strażników starożytnego Płomienia Boga jest bycie światłem i Prawdą dla reszty cywilizacji.

https://youtu.be/K0zLIz42hag

https://youtu.be/EILkYGlRbGQ

https://staroslowianie.livejournal.com/7437.html

, Zabawa w chowanego ".https://staroslowianie.livejournal.com/8468.html

https://staroslowianie.livejournal.com/8997.html

Zaratustra i problemy współczesnego zoroastrianizmu

Część 1Kim był Zaratustra?Jak wyobrażamy sobie postać o imieniu Zaratustrę? Czy tak jak magika z bajek w spiczastej czapce i długim płaszczu, usianym gwiazdami? - tak wyobrażali go sobie niektórzy starożytni Grecy.Bardziej oświecony czytelnik pamięta bohatera książki Friedricha Nietzschego „Tak mówił Zaratustra”, dumnego, potężnego kaznodziei nadludzkości.Tymczasem współczesna kultura nie może się obejść bez poważnej znajomości Zaratustry i jego nauk.Bez względu na to, jakie bariery społeczne, narodowe i religijne dzielą ludzkość — jeśli przejdziemy do starożytnych nauk Zaratustry — okazuje się, że obecni, tak różni mieszkańcy Eurazji, mają tak wiele wspólnego.Każdy naród ma własną kulturę, ale jeszcze ważniejsze jest to, co łączy te kultury.

Zoroastrianizm był niegdyś religią państwową perskiego imperium Achemenidów (549–331 przed datą umowną).Zoroastrianizm powstał na długo przed judaizmem i tym samym — znacznie wcześniej niż chrześcijaństwo i islam i miał na nie bezpośredni lub pośredni znaczący wpływ.Na Wschodzie zoroastrianizm wpłynął również na powstanie buddyzmu, a w pierwszych wiekach chrześcijaństwa koncentrowały się na nim nauki gnostyków.Jakich odkryć, najważniejszych dla kultury światowej, dokonał Zaratustra i jego wyznawcy?

Zoroastryzm jest pierwszą Objawioną wiarą i filozofią, znaną współczesnej ludzkości - to znaczy ich, czyli wiary i filozofii główne postulaty zostały ujawnione ludziom w wyniku bezpośredniego kontaktu Zaratustry z Ahura Mazdą.Jest to pierwsza wiara i duchowa ścieżka, która porzuciła tradycyjny politeizm, deklarując, że Bóg jest jeden.Zoroastryzm jako pierwszy ogłosił, że Bóg jest źródłem absolutnego dobra, które nigdy nie było i nie może być mieszane ze złem.Zoroastrianizm jako pierwszy przełamał „cykl historii”: zamiast niekończącego się powtarzania tych samych wydarzeń na świecie po raz pierwszy w kulturze indoeuropejskiej pojawiła się nauka o stworzenia świata, jego rozwoju, w którym toczy się walka ze złem i o końcu świata, naznaczonego całkowitym zwycięstwem dobra.Nauka Zaratustry jako pierwsza ogłosiła przyjście Zbawiciela, zmartwychwstanie cielesne zmarłych, a także odpowiednią nagrodę dla złych i błogość dla ludzi prawych.Niezwykle ważną rolę w Nauce Zaratustry odgrywa człowiek.Nie jest on jedynie przedmiotem manipulacji przez Zły Umysł; człowiek może wpływać na bieg historii.W niemożliwej do pogodzenia walce dobra i zła trwającej od początku świata między Ahura Mazdą a nieczystym i pragnącym zniszczenia ludzi Angra Mainju (Hormazdem i Ahrimanem - nazwy pochodzące z okresu środkowej Persji), szczególną rolę przypisuje się człowiekowi.Musi z własnej woli dokonać wyboru, po czyjej stronie będzie walczył, co zdecyduje o jego osobistym losie po śmierci, ale także, o ostatecznym zwycięstwie dobra nad złem, które zależy od tego wyboru i działań człowieka w ziemskim świecie.Jest jeszcze jedna ważna różnica między zoroastrianizmem a innymi religiami, zarówno starożytnymi, jak i współczesnymi.Chcąc wierzyć bez uzasadnienia, zoroastrianizm głosi wyraźny intelektualizm.Osoba musi zrozumieć prawidłowość swojego wyboru logicznie i racjonalnie.

Zoroastrianizm nie głosi bezmyślnej ślepej wiary, ale znaczące przywiązanie do dobra i prawdy zawarte w słynnym motto Zaratustry: o Dobrej Myśli, Dobrym Słowie, Dobrych Czynach.Nic dziwnego, że jedną z najważniejszych wezwań ścieżki duchowej Zaratustry jest to mówiące: „Prawda jest najwyższym dobrem”.Część IIProblemy współczesnych i liberalnych Zoroastrian-Mazdajasni ZaratushtriJest ich kilka:— pierwszym jest przywłaszczenie przez nich wiary i licznych tradycji i uznanie ich za własne. To przywłaszczenie spowodowało wydanie tzw. „Awesty”, (wersji irańsko-hinduskiej), która jest określana mianem “właściwej” lub nawet „kanonicznej”, która w rzeczywistości mija się z prawdą.Dlaczego?Otóż owa właściwa lub kanoniczna Awesta pomija w zupełności fakt, że pisma Aryjskie opisują dzieje, wiarę i obyczaje Scytów, Sarmatów, Alanów etc.W „Aweście właściwej” widzimy nazwy bóstw, a dokładnie mówiąc dewów, które rzekomo były znane Zaratustrze i do których lub z którymi był związany przed otrzymaniem Przesłania od Ahura Mazdy. Jest to pomieszanie epok historycznych.Za czasów Zaratustry nie istniał żaden Mitra czy Indra lub inni tzw.bogowie, a to, co się przedstawia obecnie to nic innego, jak nauka tradycji kapłanów perskich (z gr. magów), którzy zaczęli uzupełniać brakujące fakty z życia Zaratustry, hinduskimi regionalnymi przekonaniami.Trzeba też rozróżnić tradycyjny lub ortodoksyjny zoroastrianizm, który pomimo obecnych sprzeciwów liberalnych zoroastrian, utrzymuje “jako tako”, tradycyjną szkołę historyczną, która z oczywistych przyczyn nie zgadza się z liberalną.Film, który został nagrany w latach 80’, gdzie występuje Zubin Mehta, przedstawia w “miarę” tradycyjny model historii, podający datę życia Zaratustry na okres 3500 lat.Życie i działalność Zaratustry były bardzo często atakowane, przeważnie przez chrześcijan i żydów, którzy nie mogąc pogodzić się z faktem, że Zaratustra był nie tylko twórcą pierwszego w dziejach ludzkości kodeksu moralnego i etycznego postępowania, ale i wiary.Nie przebierali w środkach, aby wymyślać niestworzone rzeczy na jego temat, np. że propagował kazirodztwo, że kazał mordować niewiernych (ilustracja poniżej), że ukradł jakąś wiedzę i wiele innych absurdalnych oskarżeń.W tym wszystkim jest widoczne bardzo wyraźnie działanie Złego Umysłu, Angra Mainju, który się zaprzysiągł, że będzie bezwzględny w niszczeniu wszystkiego, co dobre.«Pamiętając, że Angra Mainju, zaprzysiągł się, iżbędzie niszczył wszelkie dzieło dobre i wszelkiedzieło doskonałe. Jest on nieprzyjacielem człowieka,który atakuje go, wypuszczając złowrogiehordy złych myśli, bezbożnych pragnień i złośliwychnamiętności. Dlatego życie człowieka jestwalką z tymi wysłannikami zła»Księga Zgromadzenia, Karda 30, wiersze 17-19Natomiast co do Zaratustry, to:«Kiedy jego walka o dobro ludzi napotykała nieopisanetrudności, kiedy z niego drwiono, kiedy został poddany wielu udrękom od niegodziwych ludzi, kiedy się z niego wyśmiewano, pogardzano, któregopróbowano pokonać kłamstwami, kiedy zostałopuszczony przez rodzinę i przyjaciół, gdy władcyziemi patrzyli na niego z podejrzliwością, prześladowany,zwrócił swe oczy do Ahura Mazdy»Księga Zgromadzenia, Karda 35, wiersz 8Drugim problemem jest: czystość wiary i tradycjiDlaczego czystość wiary i tradycji jest tak ważna? Jest ważna z tego powodu, że pochodzi od Źródła czystości, które ma dawać siłę w walce przeciw złu.Jeżeli ktoś został zanieczyszczony błędami, jego duch i umysł nie mają wystarczającej siły, aby się oprzeć błędom i je odrzucić.Chodzenie liberalnych wspólnot po wspólnej ścieżce z chrześcijaństwem wskazuje na brak zrozumienia nauki Zaratustry.Nauka Zaratustry nie przewiduje kompromisów z błędami, jak i z tymi, którzy błędnie nauczają.

Ma to dla nas szczególne znaczenie i to z wielu powodów, z których najważniejszym jest przymusowa chrystianizacja naszych ziem. Jest niewyobrażalne, by wprzęgać się duchowo z ludźmi, którzy, często nieświadomie czczą bóstwo zniszczenia.Przedstawiciele liberalnych grup, jakby zapomnieli, że działalność misjonarzy chrześcijańskich w okresie ostatnich 2000 lat polegała między innymi na deptaniu świętego Ognia postrzeganego przez nich za przejaw czczenia złego ducha.Te same rzeczy działy się u nas, na naszej ziemi.Dla tych, którzy uważają ten historyczny okres i fakty z nim związane za pozbawione sensu lub “bujdy” i propagandę, mogą w tym momencie przestać czytać dalej .Na spotkaniu ekumenicznym w Asyżu w 1982 roku pod przewodnictwem Karola Wojtyły był obecny przedstawiciel zoroastrian, który brał udział we wspólnym między religijnym wołaniu do Złego Umysłu, nie do Ahura Mazdy.Osobiste wypowiedzi Zaratustry w żaden sposób nie odpowiadają czasom, o których się mówi, że żył.Kiedy wspominamy o rzeczach, które pamiętamy z naszego dzieciństwa, będą się one odnosić do danego okresu, nie przed nim, ani czasu kiedy wyszliśmy z tego okresu.

Będzie można stwierdzić, czy nasze wypowiedzi będą mniej więcej zgodne z tamtymi czasami, uwzględniając warunki polityczne, modę, muzykę, rozwój techniki, czy nawet programy telewizyjne.To samo dotyczy czasów życia Zaratustry. Ich analiza odbywa się na bardzo podobnej zasadzie, uwzględniając dodatkowo rozwój języka i jego wpływów na kształtowane w późniejszych czasach języki, w tym nasz Słowiański.Trudno w tym miejscu zgodzić się ze stwierdzeniem, że język awestyjski był wciąż w użyciu około 1500 lat temu, skoro językoznawcy jednoznacznie stwierdzają, że w tamtym czasie nie był w użyciu, a należał on do głównych języków(dialektu) obok sanskrytu, który wpłyną na rozwój języków europejskich.W tym przypadku (1500 lat) byłby to bardzo późny czas na wykształtowanie języków i dialektów istniejących w Europie, gdyż do tego trzeba długiego czasu.Innym problemem jest problem tekstowy Hymnów Zaratustry w wersji irańsko-indyjskiej Awesty.Na poniższej ilustracji znajduje się tekst rzekomych Mów Zaratustry w języku perskim w tłumaczeniu Nazanin Amirian irańskiej pisarki zajmującej się politologią tłumaczki przysięgłej z języka perskiego, mówiący o zabijaniu mężczyzn i kobiet (w domyśle dzieci) niewiernych.Rzekomy Hymn 53 Zaratustry

Rzekomy Hymn 53 Zaratustry

Nazanin Amirian

Nazanin Amirian

Tłumaczenie powyższego fragmentu:„Bez wątpienia złoczyńcy zamienią się w cienie i nawzajem będą sobie zaprzeczać. Musi zostać wybrany silny przywódca, aby zapobiec chaosowi i złu, aby panować w pokoju i ciszy oraz stłumić wyznawców Dorug (klamców-wyznawców Dewów). Aby cierpienie mogło zostać usunięte z ludu, surowe boskie kary muszą oni otrzymać i cierpieć, łącznie z wyrokiem skazującym ich na śmierć”. (?!)Czytając ten tekst po raz pierwszy ogarnia przerażenie. We “właściwej Aweście” czytamy o wykonywaniu chłosty i wymierzaniu innych kar cielesnych.Ten sam wiersz w innym przekładzie:„Jeśli nie powrócą do wiary, złoczyńcy będą rozczarowani i będą narzekać na wieki. Niech wojownicza ręka dobrych władców, umęczy i zniszczy niegodziwych, mężczyzn i kobiety, w domach i wioskach, i niech to nastąpi szybko”.Przekład “Hymnów Zaratustry”

Przekład “Hymnów Zaratustry”

W nauce reprezentowanej przez większość liberalnych grup irańsko-indyjskich zoroastrian panuje kogel-mogel.Widać wyraźne odniesienia do biblijnego judaizmu, ale także do chrześcijaństwa.Z tego powodu wersja tej „właściwej Awesty” i większość jej tekstów jest nie do przyjęcia, a na ich podstawie wielu ludzi kreuje swój obraz Zaratustry.Błożenia Ahura Mazdy!

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!