SŁOWIANIE WEDY I WEDYZM

https://staroslowianie.livejournal.com/1336.html

https://youtu.be/eceAc7pmS-U

https://staroslowianie.livejournal.com/5613.html

Zoroastrianie Słowiańscy-Kompozytor Piękna

Jakie fakty z tym związane uległy sfabrykowaniu?Nie ulega wątpliwości, że twierdzenia rozpowszechniane przez niektóre grupy Słowian, jakoby Aryjczycy pochodzili z Indii, oraz, że Wedy są słowiańskie lub też zachęcając do intonowania mantr czy praktykowania jogi, szerzeniu koncepcji reinkarnacji, są błędne i tym samym zwodnicze.Współczesny człowiek ma tendencję do pogardzania i szydzenia z kultury i literatury, które według niego są jedynie produktami niektórych prymitywnych mieszkańców, którzy żyli dawno temu, ale jakiego rodzaju prymitywny człowiek lub ludzie napisaliby teksty w języku tak doskonałym pod względem gramatyki i kompozycji, że współcześni lingwiści potrzebują co najmniej 10 lat na opanowanie podstawowej gramatyki? Większość studentów lingwistyki zgadza się dzisiaj, że język awestyjski, tuż obok sanskrytu są najstarszymi językami i są podstawą wszystkich innych języków.Jaki rodzaj prymitywnego człowieka wiele tysięcy lat temu sformułowałyby jednostki czasu na podstawie ruchów atomów o wartości od 1 do 10.000 części sekundy do całkowitego czasu trwania wszechświata?Jaki rodzaj prymitywnego człowieka dałby dokładny opis planet w naszym Układzie Słonecznym, z których niektóre zostały niedawno odkryte przez współczesną naukę? Jakiego rodzaju prymitywny człowiek byłby w stanie wymienić i sklasyfikować istniejące gatunki życia w świecie według ich świadomego rozwoju?Jakim sposobem stało się to, że starożytna literatura i wiedza aryjska zawiera wysoce systematyczną i szczegółową wiedzę na temat takich rzeczy jak: medycyna i diagnozowanie chorób, muzyki, polityki, architektury, matematyki i wielu innych dziedzin.W wielu internetowych „oficjalnych źródłach” takich jak Wikipedia czy Encyklopedia Britannica podane w nich informacje historyczne są nie do zaakceptowania, jeżeli chodzi o linię czasu powstania Świętej Awesty lub Wed. Odpowiedzmy sobie dlaczego?W teologii judeochrześcijańskiej okres Adama i Ewy, pierwszego mężczyzny i kobiety, jest ustalony na okres od 4004 ery umownej do 3074 ery umownej. Przed tym czasem ludzkość nie istniała. Po drugie, powódź Noego została ustalona na ok.1657 lat po Adamie. Podczas tej powodzi cała ludzkość oprócz rodziny Noego została zmieciona z powierzchni ziemi.*Wszystkie daty są domyślne.Dlatego chrześcijańskim autorom, uczonym, wydawcom i stronom internetowym bardzo trudno jest zaakceptować istnienie cywilizacji starszych niż 2347 przed erą umowną. I właśnie dlatego zmieniają daty pism Aryjskich takich jak Świętej Awesty czy Wed, aby dopasować je do kalendarza wydarzeń judeochrześcijańskich. Sfabrykowali także teorię migracji Aryjczyków do Indii z północy oraz że język sanskrytu pochodzi z innych języków europejskich. Są też i tacy, którzy twierdzą, że język Słowian pochodzi ściśle z sanskrytu. Czy to prawda?Wielu tym twierdzeniom brakuje wiedzy akademickiej, co nie znaczy, że ona nie istnieje. Istnieje, lecz w naszej polskiej rzeczywistości jest ona bardzo trudna i smutna.WedyDlaczego istnieje prawie 1000 lat różnicy między Wedami i Świętą Awestą, chociaż są one pod wieloma względami tak bliskie pod względem językowym?To pytanie pokazuje, ile osób myli mitologię i historię. Wedy to seria tekstów opisujących głównie mitologiczny aspekt niektórych wierzeń religijnych i do tej pory nie ma naukowych i archeologicznych dowodów potwierdzających wiek tego dzieła. Nie znajdujemy żadnych odniesień do rzeczy powiedzianych w Wedach w żadnej innej literaturze językowej lub znaleziskach historycznych. Najstarszy istniejący szablon Wed pochodzi z Rig Wedy, które pochodzą dopiero z XIV wieku ery umownej i moglibyśmy wierzyć, że jest starszy, ponieważ został przekazany przez tradycję ustną potwierdzoną również w innych językach. Historia wyjaśniona w tej mitologii jest niezwykle trudna do uwierzenia i nie ma żadnych faktów ani zapisów wskazujących, gdzie to się wydarzyło pod względem geograficznym. Można rzec, że jest to tylko system wierzeń rozwinięty bardziej na gruncie filozoficznym. Nie jesteśmy w stanie przekroczyć tej linii i zagłębić się w jej historię, chronologię czy dowody archeologiczne itp.Zachowane natomiast teksty Świętej Awesty, pochodzą z jednego wzorcowego egzemplarza powstałego w czasach Imperium Sasanidów (224–651 ery umownej) i jest to naukowo potwierdzony fakt.Rigweda zawiera głównie pochwały i opisy bóstw, takich jak Indra, Agni, Varuna itp.Ci, którzy podążają za Rigwedą, starają się uśmierzyć bóstwa i otrzymać od nich pomyślne dobrodziejstwa. Inne tematy, takie jak właściwe zachowanie społeczeństwa, obrzędy duchowe, skład wszechświata, filozofia itp. są również omówione w Rigwedzie.Rigweda uczy, że istnieje tylko jedna Prawda Absolutna (Bóg) i że wszystko jest Bogiem i wszystko pochodzi od Prawdy Absolutnej. Zasady te są również propagowane później w Upaniszadach.Rigweda to również różne wedyjskie/duchowe obrzędy, takie jak obrzędy weselne, rytuał ofiarowania przodkom, rytuały kremacji, ceremonia nakładania świętego pasa i inne.Wyjaśnia, jak przezwyciężyć takie choroby, jak gruźlica.Pochodzenie Wed można datować na czas, kiedy duża grupa Aryjczyków, przybyła z Azji Środkowej, przekraczając góry Hindukusz, migrując na subkontynent indyjski. Była to duża migracja i była postrzegana jako inwazja. Hipoteza inwazji nie jest jednak dziś jednogłośnie akceptowana przez uczonych. Wszystko, co wiemy na pewno, głównie poprzez badania językowe, to fakt, że język aryjski zyskał przewagę nad językami lokalnymi na subkontynencie indyjskim. Językiem Wed jest sanskryt. Wedy to zbiór hymnów i innych tekstów religijnych skomponowanych w Indiach. Obejmuje takie elementy jak materiał liturgiczny, a także relacje mitologiczne, wiersze, modlitwy i formuły uważane za święte przez religię wedyjską.Wedy to inaczej wiedza, by być doskonałym. Wszystko, co wiemy dzisiaj o muzyce, filozofii, nauce, matematyce, technologii itp., ma swoje korzenie tym razem w świętej Aweście.Słowo वेद (Veda) pochodzi z विद् (Vid) धातु ( Dhaatu , oryginalna forma korzenia), co oznacza Poznać i zrealizować.Angielskie słowo „Video” również ma swój rdzeń w tym słowie „विद् (Vid) धातु”.Uważa się, że mędrcy po raz pierwszy widzieli Wedy, dlatego uczeni są często uważani za द्रष्टे ( Drashte ), co oznacza kogoś, kto widzi poza tym, co oczywiste, widzi to, co niewidzialne. W języku potocznym द्रष्टे ( Drashte ) oznacza kogoś z dalekowzrocznością.Wedami w istocie jest wiedza, którą posiedli uczeni mędrcy, którzy z kolei skomponowali wersety w sanskrycie, a następnie przekazali je ludziom ustnie. Niektórzy uczeni Wed sądzą, że prawdziwa wiedza o Wedach nie ma znaczenia, lecz ich brzmienie. Dlatego absolutna idealna wymowa ma kluczowe znaczenie podczas recytacji pism wedyjskich.Krytycy Wed zauważają, że zostały one skomponowane i napisane nie tylko przez mężczyzn, ale także kobiety. Ciekawym faktem jest to, że spośród setek autorów ऋग्वेद RigWedy około 30 to kobiety.Według krytyków ऋचा ( Rucha, wersety z Wed) są w rzeczywistości anegdotami historii i kultury cywilizacji wedyjskiej.Na przykład krowy poświęcone Indrze miały na celu zdobycie władzy i supremacji. Niektóre rodzaje diet i intonowanych przy tym mantr miały zapewnić przypływ bogactwa materialnego, usuwały smutek, pomagały w niszczeniu wrogów.Święta AwestaŚwięte Pisma Awesty zostały przetłumaczone na sanskryt. Dużą pomoc w tym tłumaczeniu udzielili uczeni Wedyjscy. Pierwszym zachodnim uczonym, który przetłumaczył Świętą Awestę w dostępnej wersji irańsko-hinduskiej, był Francuz poszukiwacz przygód i uczony, Anquetil-Duperron. Przybył on do Surat w marcu 1758 roku i tam w obecności dwóch kapłanów Perskich, Daraba Kumany i kapłana Kausa dokonał tłumaczenia. Do dyspozycji miał około 180 starożytnych rękopisów, ale tylko niektóre udało mu się przetłumaczyć do 1760 roku, czyli w okresie 2 lat. Opuścił Indie i przybył do Paryża w marcu 1762 r. Przetłumaczone Pisma oddał Bibliotece Królewskiej w Paryżu. W 1771 r. opublikował trzyczęściową „Zend Awestę. Dzieła Zaratustry”.Publikacja Pism świętej Awesty wywołała gorące dyskusje w Europie między filozofami i pisarzami. Voltaire. Grimme, Diderot, Goethe, Von Kleist, Byron a później Nietzsche miało udział nie tylko w dyskusjach, ale też i wykorzystało poszczególne treści Świętej Awesty do swojej twórczości.Oprócz filozofów i pisarzy byli też i muzycy, którzy idąc śladem tych pierwszych, nie pozostali bezczynni. Rameau włączył Zaratustrę do swojej opery „Zoroastre”, Mozart w „Czarodziejskim flecie” i Richard Strauss w symfonii „Tak mówił Zaratustra”/ Tak więc Zaratustra i jego nauka oraz reszta starożytnej literatury zoroastrian aryjskich były badane przez zachodnich uczonych, poetów i muzyków od dawna.Powyższa treść poświadcza, że święte Pisma Awesty odegrały nadzwyczajną rolę w budowaniu kultury i świadomości europejskiej. Oczywiście nie chodzi tu o początek jej budowy, lecz ciągle trwający proces zakłócony przez pojawienie się innych, często niebyt przychylnych, czy wręcz wrogo nastawionych nurtów religijnych, które, jak wiemy, zwalczały Świętą Awestę.Innymi słowy, współczesne grupy Słowian, które żyją według zasad wedyjskich, być może nie są świadome tego, że w okresie wedyjskim, Wedy nazywano: Vedic Mazda Yasna, czyli Wedyzm Mazdajasny lub Wedyjski Mazdaizm z szacunku na «pitrayanis», czyli Przodków. Podsumowanie:Na przełomie historii pojawiły się różne koncepcje i myśli religijno-filozoficzne, które nijak się mają do świadomości Słowian. Z jednej strony zawiłe i nieco agresywne koncepcje chrześcijańskie oraz mylne i niezbyt dobrze zrozumiane koncepcje wedyjskie.Święta Awesta jest Pismem ŹRÓDŁOWYM nie tylko Wed, ale również WSZYSTKICH później powstałych pism świętych, na podstawie JEDNEGO OBJAWIENIA BOŻEGO Ahura Mazdy i nie ma człowieka na ziemi, ani też prawa, które mógłby to zmienić. Jak podaje Pismo:«Prawda jest JEDNA, reszta jest iluzją»

BŁĘDNE INTERPRETACJE PISM ŚWIĘTYCH I FAKTÓW HISTORYCZNYCHJakie fakty z tym związane uległy sfabrykowaniu?Nie ulega wątpliwości, że twierdzenia rozpowszechniane przez niektóre grupy Słowian, jakoby Aryjczycy pochodzili z Indii, oraz, że Wedy są słowiańskie lub też zachęcając do intonowania mantr czy praktykowania jogi, szerzeniu koncepcji reinkarnacji, są błędne i tym samym zwodnicze.Współczesny człowiek ma tendencję do pogardzania i szydzenia z kultury i literatury, które według niego są jedynie produktami niektórych prymitywnych mieszkańców, którzy żyli dawno temu, ale jakiego rodzaju prymitywny człowiek lub ludzie napisaliby teksty w języku tak doskonałym pod względem gramatyki i kompozycji, że współcześni lingwiści potrzebują co najmniej 10 lat na opanowanie podstawowej gramatyki? Większość studentów lingwistyki zgadza się dzisiaj, że język awestyjski, tuż obok sanskrytu są najstarszymi językami i są podstawą wszystkich innych języków.Jaki rodzaj prymitywnego człowieka wiele tysięcy lat temu sformułowałyby jednostki czasu na podstawie ruchów atomów o wartości od 1 do 10.000 części sekundy do całkowitego czasu trwania wszechświata?Jaki rodzaj prymitywnego człowieka dałby dokładny opis planet w naszym Układzie Słonecznym, z których niektóre zostały niedawno odkryte przez współczesną naukę? Jakiego rodzaju prymitywny człowiek byłby w stanie wymienić i sklasyfikować istniejące gatunki życia w świecie według ich świadomego rozwoju?Jakim sposobem stało się to, że starożytna literatura i wiedza aryjska zawiera wysoce systematyczną i szczegółową wiedzę na temat takich rzeczy jak: medycyna i diagnozowanie chorób, muzyki, polityki, architektury, matematyki i wielu innych dziedzin.W wielu internetowych „oficjalnych źródłach” takich jak Wikipedia czy Encyklopedia Britannica podane w nich informacje historyczne są nie do zaakceptowania, jeżeli chodzi o linię czasu powstania Świętej Awesty lub Wed. Odpowiedzmy sobie dlaczego?W teologii judeochrześcijańskiej okres Adama i Ewy, pierwszego mężczyzny i kobiety, jest ustalony na okres od 4004 ery umownej do 3074 ery umownej. Przed tym czasem ludzkość nie istniała. Po drugie, powódź Noego została ustalona na ok.1657 lat po Adamie. Podczas tej powodzi cała ludzkość oprócz rodziny Noego została zmieciona z powierzchni ziemi.*Wszystkie daty są domyślne.Dlatego chrześcijańskim autorom, uczonym, wydawcom i stronom internetowym bardzo trudno jest zaakceptować istnienie cywilizacji starszych niż 2347 przed erą umowną. I właśnie dlatego zmieniają daty pism Aryjskich takich jak Świętej Awesty czy Wed, aby dopasować je do kalendarza wydarzeń judeochrześcijańskich. Sfabrykowali także teorię migracji Aryjczyków do Indii z północy oraz że język sanskrytu pochodzi z innych języków europejskich. Są też i tacy, którzy twierdzą, że język Słowian pochodzi ściśle z sanskrytu. Czy to prawda?Wielu tym twierdzeniom brakuje wiedzy akademickiej, co nie znaczy, że ona nie istnieje. Istnieje, lecz w naszej polskiej rzeczywistości jest ona bardzo trudna i smutna.WedyDlaczego istnieje prawie 1000 lat różnicy między Wedami i Świętą Awestą, chociaż są one pod wieloma względami tak bliskie pod względem językowym?To pytanie pokazuje, ile osób myli mitologię i historię. Wedy to seria tekstów opisujących głównie mitologiczny aspekt niektórych wierzeń religijnych i do tej pory nie ma naukowych i archeologicznych dowodów potwierdzających wiek tego dzieła. Nie znajdujemy żadnych odniesień do rzeczy powiedzianych w Wedach w żadnej innej literaturze językowej lub znaleziskach historycznych. Najstarszy istniejący szablon Wed pochodzi z Rig Wedy, które pochodzą dopiero z XIV wieku ery umownej i moglibyśmy wierzyć, że jest starszy, ponieważ został przekazany przez tradycję ustną potwierdzoną również w innych językach. Historia wyjaśniona w tej mitologii jest niezwykle trudna do uwierzenia i nie ma żadnych faktów ani zapisów wskazujących, gdzie to się wydarzyło pod względem geograficznym. Można rzec, że jest to tylko system wierzeń rozwinięty bardziej na gruncie filozoficznym. Nie jesteśmy w stanie przekroczyć tej linii i zagłębić się w jej historię, chronologię czy dowody archeologiczne itp.Zachowane natomiast teksty Świętej Awesty, pochodzą z jednego wzorcowego egzemplarza powstałego w czasach Imperium Sasanidów (224–651 ery umownej) i jest to naukowo potwierdzony fakt.Rigweda zawiera głównie pochwały i opisy bóstw, takich jak Indra, Agni, Varuna itp.Ci, którzy podążają za Rigwedą, starają się uśmierzyć bóstwa i otrzymać od nich pomyślne dobrodziejstwa. Inne tematy, takie jak właściwe zachowanie społeczeństwa, obrzędy duchowe, skład wszechświata, filozofia itp. są również omówione w Rigwedzie.Rigweda uczy, że istnieje tylko jedna Prawda Absolutna (Bóg) i że wszystko jest Bogiem i wszystko pochodzi od Prawdy Absolutnej. Zasady te są również propagowane później w Upaniszadach.Rigweda to również różne wedyjskie/duchowe obrzędy, takie jak obrzędy weselne, rytuał ofiarowania przodkom, rytuały kremacji, ceremonia nakładania świętego pasa i inne.Wyjaśnia, jak przezwyciężyć takie choroby, jak gruźlica.Pochodzenie Wed można datować na czas, kiedy duża grupa Aryjczyków, przybyła z Azji Środkowej, przekraczając góry Hindukusz, migrując na subkontynent indyjski. Była to duża migracja i była postrzegana jako inwazja. Hipoteza inwazji nie jest jednak dziś jednogłośnie akceptowana przez uczonych. Wszystko, co wiemy na pewno, głównie poprzez badania językowe, to fakt, że język aryjski zyskał przewagę nad językami lokalnymi na subkontynencie indyjskim. Językiem Wed jest sanskryt. Wedy to zbiór hymnów i innych tekstów religijnych skomponowanych w Indiach. Obejmuje takie elementy jak materiał liturgiczny, a także relacje mitologiczne, wiersze, modlitwy i formuły uważane za święte przez religię wedyjską.Wedy to inaczej wiedza, by być doskonałym. Wszystko, co wiemy dzisiaj o muzyce, filozofii, nauce, matematyce, technologii itp., ma swoje korzenie tym razem w świętej Aweście.Słowo वेद (Veda) pochodzi z विद् (Vid) धातु ( Dhaatu , oryginalna forma korzenia), co oznacza Poznać i zrealizować.Angielskie słowo „Video” również ma swój rdzeń w tym słowie „विद् (Vid) धातु”.Uważa się, że mędrcy po raz pierwszy widzieli Wedy, dlatego uczeni są często uważani za द्रष्टे ( Drashte ), co oznacza kogoś, kto widzi poza tym, co oczywiste, widzi to, co niewidzialne. W języku potocznym द्रष्टे ( Drashte ) oznacza kogoś z dalekowzrocznością.Wedami w istocie jest wiedza, którą posiedli uczeni mędrcy, którzy z kolei skomponowali wersety w sanskrycie, a następnie przekazali je ludziom ustnie. Niektórzy uczeni Wed sądzą, że prawdziwa wiedza o Wedach nie ma znaczenia, lecz ich brzmienie. Dlatego absolutna idealna wymowa ma kluczowe znaczenie podczas recytacji pism wedyjskich.Krytycy Wed zauważają, że zostały one skomponowane i napisane nie tylko przez mężczyzn, ale także kobiety. Ciekawym faktem jest to, że spośród setek autorów ऋग्वेद RigWedy około 30 to kobiety.Według krytyków ऋचा ( Rucha, wersety z Wed) są w rzeczywistości anegdotami historii i kultury cywilizacji wedyjskiej.Na przykład krowy poświęcone Indrze miały na celu zdobycie władzy i supremacji. Niektóre rodzaje diet i intonowanych przy tym mantr miały zapewnić przypływ bogactwa materialnego, usuwały smutek, pomagały w niszczeniu wrogów.Święta AwestaŚwięte Pisma Awesty zostały przetłumaczone na sanskryt. Dużą pomoc w tym tłumaczeniu udzielili uczeni Wedyjscy. Pierwszym zachodnim uczonym, który przetłumaczył Świętą Awestę w dostępnej wersji irańsko-hinduskiej, był Francuz poszukiwacz przygód i uczony, Anquetil-Duperron. Przybył on do Surat w marcu 1758 roku i tam w obecności dwóch kapłanów Perskich, Daraba Kumany i kapłana Kausa dokonał tłumaczenia. Do dyspozycji miał około 180 starożytnych rękopisów, ale tylko niektóre udało mu się przetłumaczyć do 1760 roku, czyli w okresie 2 lat. Opuścił Indie i przybył do Paryża w marcu 1762 r. Przetłumaczone Pisma oddał Bibliotece Królewskiej w Paryżu. W 1771 r. opublikował trzyczęściową „Zend Awestę. Dzieła Zaratustry”.Publikacja Pism świętej Awesty wywołała gorące dyskusje w Europie między filozofami i pisarzami. Voltaire. Grimme, Diderot, Goethe, Von Kleist, Byron a później Nietzsche miało udział nie tylko w dyskusjach, ale też i wykorzystało poszczególne treści Świętej Awesty do swojej twórczości.Oprócz filozofów i pisarzy byli też i muzycy, którzy idąc śladem tych pierwszych, nie pozostali bezczynni. Rameau włączył Zaratustrę do swojej opery „Zoroastre”, Mozart w „Czarodziejskim flecie” i Richard Strauss w symfonii „Tak mówił Zaratustra”/ Tak więc Zaratustra i jego nauka oraz reszta starożytnej literatury zoroastrian aryjskich były badane przez zachodnich uczonych, poetów i muzyków od dawna.Powyższa treść poświadcza, że święte Pisma Awesty odegrały nadzwyczajną rolę w budowaniu kultury i świadomości europejskiej. Oczywiście nie chodzi tu o początek jej budowy, lecz ciągle trwający proces zakłócony przez pojawienie się innych, często niebyt przychylnych, czy wręcz wrogo nastawionych nurtów religijnych, które, jak wiemy, zwalczały Świętą Awestę.Innymi słowy, współczesne grupy Słowian, które żyją według zasad wedyjskich, być może nie są świadome tego, że w okresie wedyjskim, Wedy nazywano: Vedic Mazda Yasna, czyli Wedyzm Mazdajasny lub Wedyjski Mazdaizm z szacunku na «pitrayanis», czyli Przodków. Podsumowanie:Na przełomie historii pojawiły się różne koncepcje i myśli religijno-filozoficzne, które nijak się mają do świadomości Słowian. Z jednej strony zawiłe i nieco agresywne koncepcje chrześcijańskie oraz mylne i niezbyt dobrze zrozumiane koncepcje wedyjskie.Święta Awesta jest Pismem ŹRÓDŁOWYM nie tylko Wed, ale również WSZYSTKICH później powstałych pism świętych, na podstawie JEDNEGO OBJAWIENIA BOŻEGO Ahura Mazdy i nie ma człowieka na ziemi, ani też prawa, które mógłby to zmienić. Jak podaje Pismo:«Prawda jest JEDNA, reszta jest iluzją»<LINK_TEXT text=“http://zoroastryzm.org/index/bledne_int … nych/0-215”>http://zoroastryzm.org/index/bledne_interpretacje_pism_swietych_i_faktow_historycznych/0-215</LINK_TEXT>

https://youtu.be/K0zLIz42hag

https://staroslowianie.livejournal.com/8708.html

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!