Odcięcie wody przez GPK Chmielno

W związku z odcięciem mi wody z powodu, że nie zgodziłam się na montaż wodomierza radiowego napisałam pismo do RPO, jestem 9 miesięcy bez wody…
Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich piszę ten wniosek po raz kolejny, prosząc o interwencję w mojej sprawie. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie odcięło mi wodę do użytku domowego- do użytku żywieniowego i sanitarnego. Jestem bez wody od 9 miesięcy tylko dlatego, że nie zgadzam się na montaż wodomierza radiowego. Z tego względu jestem szykanowana przez kierownictwo GPK w Chmielnie, które wykorzystując swoją pozycję monopolisty na rynku zaopatrzenia w wodę niszczy moje prawa do wody tylko w celu narzucenia mi wodomierza, który jest szkodliwy dla mojego zdrowia, czego dowodzą w swoich badaniach i opracowaniach naukowcy polscy i międzynarodowi np. dr Diana Wojtkowiak m.i w pracy o szkodliwości fal radiowych na pola torsyjne wody i człowieka- „Jak radzić sobie w smogu pól torsyjnych i nie chorować…”( www.torsionfield.eu ) .” O szkodliwości pól torsyjnych emitowanych przez różnego typu nadajniki radiowe ogólnie wiedzą prawie wszyscy, choć jedynie niektórzy uświadamiają sobie, że szkodliwe jest pole torsyjne, a nie pole elektromagnetyczne, dla którego organizmy żywe nie przewidziały odpowiednich anten. Pola torsyjne odbierane są przez wyspecjalizowane receptory białkowe, które przynajmniej częściowo pokrywają się z receptorami sygnałowymi znajdującymi się w komórkach ludzkich.”(…)„Dotyczy to w równym stopniu ruterów Wi-Fi, jak też tak zwanych „inteligentnych” liczników wody, ciepła, prądu, nadających co kilka lub kilkanaście sekund.” Nie ma przepisów prawnych, które kazałyby mi zgodzić się na zainstalowanie nadajnika radiowego w domu.
Ignorowanie i bezwzględne łamanie moich praw wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. oraz Konstytucji RP z 1997 r.;
art. 8 .„Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.“;
art. 30 „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest
obowiązkiem władz publicznych„;
art. 31„1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
„2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno
zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.”
art. 38 „Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.”
art. 76 „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. …”,
(….) jest przez władze gminy Chmielno. Kierownik usług zmusza mnie odcinając mi wodę do zamontowania szkodliwego dla mnie licznika wody ciągając mnie po sądach, gdzie przedstawia się fałszywe dokumenty przeciwko mnie sporządzone przez pracowników GPK, jak np. „ Notatka służbowa” podpisana przez Romana Zel… (pracownika GPK w Chmielnie) i wykorzystanie notatki przez kierownictwo GPK w Chmielnie w dochodzeniu Policji Rejonowej w … oraz Sądu Rejonowego w (sygn.akt) przeciwko mnie jako dowodu w sprawie. W tym czasie, którego dotyczy notatka służbowa nie byłam świadoma , że istnieje problem z wodomierzem. Notatka służbowa podpisana przez pracownika GPK w Chmielnie Romana Zele… zawiera w całości kłamliwe informacje przez co przedstawiona przed organami w/w naraziła mnie na konsekwencje prawne.(zał. do pisma).
W powyższej Notatce służbowej pracownik GPK Roman Zel… pisze, że utrudniałam dostęp do wodomierza na mojej posesji. Cyt. „ W czerwcu 2018 roku po raz pierwszy otrzymałem polecenie służbowe zrobić odczyt wodomierza oraz wymienić na nowy wodomierz z systemem radiowym w …, gdzie właścicielem jest p. M… Podyktowane to było tym, iż był problem z dostępem do nieruchomości. Udałem się tam wspólnie z Waldemarem Wróbel. Nikogo nie zastaliśmy. Taka sytuacja miała miejsce trzy razy. Następnie udałem się w lipcu z Dar K. Również nie zastaliśmy nikogo więc zostawiliśmy pisemną informację z prośbą o kontakt. Po około tygodniu w sierpniu p. M… skontaktowała się ze mną i umówiła na wymianę wodomierza w kolejnym tygodniu w piątek o godz.11. Zgodnie z umową udałem się na nieruchomość p. M…, jednak nikogo nie zastaliśmy. Samochód stał na posesji. Tego samego dnia byliśmy jeszcze dwa razy ze skutkiem negatywnym. Do Pani M… jeżdziliśmy jeszcze kolejne 3 tygodnie. Jednak nie udało nam się dokonać odczytu i wymiany wodomierza.
Informacje zawarte w notatce służbowej podpisane przez Romana Zele… są kłamstwem. Oświadczam, że nikt z GPK nie kontaktował się ze mną ws. kontroli i wymiany wodomierza, jak również nic mi nie wiadomo o pisemnej informacji dla mnie o kontakt z GPK w Chmielnie, nadmieniam, że mieszkam sama w moim domu. Nie kontaktowałam się z Romanem Zele… ponieważ nie wiedziałam, że taka osoba istnieje. Nie kontaktowałam się z GPK ponieważ nie informowano mnie ani listownie, ani telefonicznie ani mailowo, że takie zdarzenie ma nastąpić. Fakturę za wodę uregulowałam w maju 2018 roku tuż przed wyjazdem za granicę. W czasie, który opisany jest w notatce służbowej byłam za granicą i świadczyłam pracę na co mam dowody i nie zamieszkiwałam w tym czasie w domu. Z tego powodu, że nie mieszkałam w Polsce nie mogłam kontaktować się z Romanem Zel… w opisanym przez niego czasie i sprawie, gdyż nie był mi znany problem przez niego opisany ani jego nr telefonu. Z powyższymi insynuacjami zapisanymi w Notatce służbowej przez Romana Zelewskiego, pracownika GPK w Chmielnie nie zgadzam się i uważam że jest to celowe tworzenie fałszywych dokumentów aby szkodzić mojej osobie. Podejrzewam sprawstwo kierownicze dot. zarówno treści jak i czasu sporządzenia notatki służbowej przez Romana Zelewskiego. Z sekwencji zdarzeń wynika , że jest to odwet kierownictwa GPK na skargę, którą przesłałam Prezes Zarządu GPK w Chmielnie na działania kierownika ds usług w dniu 6 stycznia 2019 r.(zał. do pisma).
Notatka służbowa ma znamiona tworzenia fałszywych dowodów, które Zarząd GPK przedstawił Policji Rejonowej w jak i w Sądzie Rejonowym w … przeciwko mnie w sprawie (Sygn.akt) , w której nie brałam udziału z w/w powodu.
Znamienne jest, że notatka sporządzona 9 stycznia 2019 r. przez Romana Zel… dotyczy okresu sprzed pół roku t.j czerwiec, lipiec, sierpień 2018 r.
Notatki służbowe ze zdarzenia sporządza się tego samego dnia lub w krótkim terminie po zdarzeniu, a nie pół roku po zdarzeniu co sugeruje podejrzenia co do intencji stworzenia tej Notatki. Brak konkretnych dat, godziny, brak dowodu na rozmowę telefoniczną oraz brak dostarczenia informacji o kontakt z GPK w Chmielnie i.t.p. Ja jako człowiek, istota żywa jestem elementem środowiska o czym mówi Prawo ochrony środowiska. Każdy człowiek w myśl Konwencji Praw Człowieka oraz polskiego prawa ma prawo do wody, która zaspakaja jego potrzeby żywieniowe, sanitarne. Dostęp do wody pitnej wypływa bezpośrednio z ludzkiej godności, nawet przestępca i lokator zalegający z należnościami ma prawo do wody ponieważ odcięcie wody zagraża zdrowiu i życiu człowieka. „Nie ma przepisów prawnych, które kazałyby mi zgodzić się na zainstalowanie nadajnika radiowego w domu”, a Zarząd GPK w Chmielnie twierdzi, że nie ma innej możliwości jak zamontowanie wodomierza radiowego. Nie przypominam sobie aby Rada gminy podjęła uchwałą zakładanie jednego rodzaju wodomierza radiowego.
Jestem bez wody od 9 miesięcy i Zarząd GPK Sp. z O.O w Chmielnie na wniosek M.K.r ponownie wytoczył przeciwko mnie sprawę, że uszkodziłam wodomierz (wodomierz, który nie ma legalizacji i wg prawa nie istnieje), nie pozwalam na mojej posesji założyć wodomierza, co jest nieprawdą, gdyż chcąc wyjść z tego koszmaru szykan wobec mnie, podjęłam działanie wraz z moim pełnomocnikiem i zakupiłam na własny koszt wodomierz analogowy z aktualną legalizacją i zamontowałam go w miejsce wodomierza bez legalizacji(od 7 lat)czyli w miejsce nie istniejącego wg prawa wodomierza i powiadomiłam pismem z wnioskiem o tym fakcie z prośbą o przeprowadzenie próby wodnej i zaplombowanie wodomierza. Wyraziłam przy tym wolę, że ten wodomierz GPK może przejąć jako swoje urządzenie pomiarowe( zał. do pisma).
Sprawdzając w sąsiedniej gminie ………….jak wygląda sprawa zakładania wodomierzy przedstwiciel tamtejszej spółki wodnej powiedział mi, że nie stosują przymusu zakładania konkretnego wodomierza, pracownicy spółki sami zakładają wodomierz albo dają wodomierz właścicielowi posesji i on zakłada wodomierz we własnym zakresie, pracownik spółki przychodzi sprawdzić i założyć plomby. I tak jest w wielu gminach gdzie mam znajomych. Mam wrażenie , że mieszkam w innej Polsce niż moi znajomi, w której niszczy się człowieka nadużywając pozycji dominującej przez GPK Sp. z O.O. w Chmielnie na rynku zaopatrzenia w wodę. Zostałam wykluczona przez organy gminy i Zarząd GPK w Chmielnie bo domagam się swoich praw.
Jestem niszczona psychicznie a sytuacja szykanowania mnie przez… kierownika ds. usług w GPK ma znamiona kryminalne, które niszczą moje zdrowie.

                                                   ……………………..

Załączniki:
Zadaję pytanie jak to możliwe aby na stanowisku kierowniczym w GPK pracowała osoba z tzw żółtymi papierami.

Proszę o podzielenie się swoim doświadczeniem w temacie wodomierzy radiowych i ich szkodliwości. Będę wdzięczna.E_M

A kto jest obarczony zuzyciem energii za taki licznik.

Ja jestem obciążona i jest to wliczone w opłatę abonamentową.

Przeglądając tę stronę akceptujesz regulamin naszej społeczności.

Jest to prywatna i zastrzeżona przestrzeń dla Suwerenów

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa i odrzucamy wszelkie jurysdykcje poza prawem naturalnym. Jeśli reprezentujesz korporację, rząd, prywatną agencję lub inną korporację, lub jeśli Twoją intencją jest zbieranie prywatnych danych i naruszanie prywatności, nie masz pozwolenia na odczyt, zapis lub kopiowanie zawartości tej wiadomości. Wycofaj się natychmiast!

Jednakże, jeżeli popełnisz to naruszenie bez uzyskania indywidualnej, ręcznie napisanej zgody, automatycznie akceptujesz stałą opłatę karną w wysokości €10.000 (dziesięć tysięcy) euro za każdy 1 bit informacji oraz za każde pojedyncze naruszenie, plus wszelkie koszty obsługi i egzekucji należności.

Nie ma miejsca na negocjacje.
Dziękujemy za współpracę!