Immunitet Suwerena

mmunitet suwerena:

  1. Nie bójcie się NIE-rządu, ponieważ jako Polacy/Sławianie jesteście suwerenni i macie prawa króla.

  2. Polak/Sławianin jest zwolniony spod jurysdykcji władz sądowych Poland Republic Of na terenie obszaru Polski.

  3. Lud jest suwerenny i nie jest związany ogólnymi ustawami, które ograniczają prawa prerogatywne*, tytuły lub interesy suwerena chyba, że zostały wyraźnie wymienione w kontrakcie.

  4. Akty przedawnienia przestępstw na Narodzie Polskim pracowników spółki handlowej Poland Republic Of nie wiążą króla, czyli ludu. Prawa ludu zostały scedowane na wszystkie prawa króla, czyli suwerena.

  5. Jest maksymą prawa zwyczajowego, że gdy akt jest dokonywany dla dobra wspólnego i zapobiegania szkodom, król będzie związany, chociaż nie zostanie nazwany, ale gdy ustawa jest ogólna, a prawo prerogatywne zostałoby odebrane lub odebrane królowi (czyli/lub ludowi), nie będzie on związany.

  6. Wszystkie kodeksy, zasady i przepisy mają zastosowanie wyłącznie do władz rządowych Poland Republic Of, a nie do ludzi/suwerenów/Twórców zgodnie z prawami Bożymi. Wszystkie kodeksy, zasady i przepisy prawa pozytywnego/stanowionego, są niezgodne z konstytucją prawa naturalnego, która wyraża się w dwóch zdaniach:

  7. Nie krzywdź nikogo.

  8. Nie pozwól krzywdzić siebie i innych.

  9. Żadne działania nie mogą być podjęte przeciwko suwerenowi w niekonstytucyjnych sądach na terenie Polski (obecnie zarządzanej przez firmę/spółkę prawa handlowego Poland Republik Of), a każde takie działanie jest uważane za przestępstwo/zbrodnię barraterii. (Barratry jest przestępstwem w prawie zwyczajowym).

OGŁOSZENIE PUBLICZNE

Suwerenność sama w sobie nie podlega oczywiście prawu, ponieważ jest autorem i źródłem prawa; ale w naszym systemie, podczas gdy suwerenna władza jest podstępem przekazywana agencjom rządowym, sama suwerenność pozostaje w rękach ludzi, przez których i dla których istnieje i działa każdy rząd.

Lud państwa ma wszystkie prawa, które poprzednio należały do króla, na mocy jego prerogatyw.

Informacja dla pracowników Poland Republic Of, teatru polskiego.

Polska jest zarejestrowana w rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych pod numerem 0000079312 jako “Poland Republic Of – poprawnie to nie w amerykańskiej, ale w United States of Corporation założonej w 1868 roku.

UPIK D-U-N-S© Number 0000079312

Dowód: https://sec.report/CIK/0000079312

Oznacza to, że wszystkie firmy od Sejmu począwszy, poprzez wszystkie ministerstwa, a na najdrobniejszej jednostce organizacyjnej skończywszy, niezależnie od tego czy mówimy o sądach, policji, ABW, czy wojsku, które kiedyś były instytucjami państwowymi, dzisiaj są spółkami prawa handlowego, a ich pracownicy są przedstawicielami handlowymi tych spółek.

Wszyscy ci, którzy twierdzą, że są urzędnikami państwowymi dopuszczają się świadomego oszustwa, gdyż de facto są tylko przedstawicielami handlowymi spółek prawa handlowego.

Przeczytaj nieświadomy swej roli szanowny przedstawicielu umundurowanej formacji, niewolniku firmy Poland Republic Of i zastanów się, zanim podejdziesz do Wolnego Człowieka, suwerena z roszczeniami:

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki orzekł: „Wszystkie kodeksy, zasady i przepisy są przeznaczone wyłącznie dla władz rządowych, a nie dla ludzi/Stwórców zgodnie z prawami Boga. Wszystkie kodeksy, zasady i przepisy są niekonstytucyjne i brakuje im należytego procesu…

Podobnie: Rodriques v. Ray Donavan (Departament Pracy USA) 769 F. 2d 1344, 1348 (1985).

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych z 1795 r.:, „Ponieważ każdy rząd jest sztuczną osobą, abstrakcją i wytworem umysłu, rząd może wchodzić w interakcje tylko z innymi sztucznymi osobami. Wyobrażony, niemający ani rzeczywistości, ani substancji, jest wykluczony z tworzenia i osiągania równości z namacalnym. Prawnym tego przejawem jest to, że żaden rząd, jak również żadne prawo, agencja, aspekt, sąd itp. nie może zajmować się niczym innym niż korporacjami, sztucznymi osobami i umowami między nimi.

Podobnie: SCR 1795, (3 US 54; 1 LEd. 57; 3 Dall. 54),

Pamiętając o ugruntowanej zasadzie, że Człowiek (Żywy Człowiek, Istota Ludzka) jest zwolniony z opodatkowania, chyba, że zostanie to wyraźnie i jednoznacznie narzucone kontraktem, oraz że w przypadku wątpliwości, co do interpretacji prawa podatkowego, wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść tych, którym podatek ma być nałożony.

Podobnie: SPRECKELS SUGAR REFINING CO. przeciwko McCLAIN, 192 U.S. 397, 24 S.Ct. 376, 418, USA 1904 n.e.

Żaden Człowiek-Polak nie może być więziony ani przetrzymywany przez Poland Republic Of, chyba, że na mocy popełnionej szkody na innym Człowieku.

Każdy człowiek jest niezależny od wszelkich praw, z wyjątkiem tych określonych przez naturę. Nie jest związany żadnymi instytucjami utworzonymi przez jego bliźnich bez jego zgody.

Podobnie: CRUDEN przeciwko NEALE, 2 NC 338 (1796) 2 SE 70.

Przepisy podatkowe są kodeksem lub systemem regulacji wymiaru i poboru podatków. Odnoszą się do podatników OSÓB (pracowników korporacji Poland Republic Of), a nie do ludzi niebędących podatnikami. Te ostatnie nie mają swojego zakresu. Nie przewidziano żadnej procedury dla osób niebędących podatnikami ani nie podejmuje się próby unieważnienia któregokolwiek z ich prawa i środków zaradczych w odpowiednim trybie prawa. Nie są one ani przedmiotem, ani przedmiotem przepisów dotyczących dochodów.

Podobnie: Long przeciwko Rasmussen, 281 F. 236, AT 238, (1922): Również Economy Heating and Plumbing Co. przeciwko USA, 470 F. 2d 585 (US Ct. of Claims 1972), 124, 194:

Podatnikami są pracownicy rządu Poland Republic Of. Ci, którzy pracują na rzecz Poland Republic Of.

Osoby niebędące podatnikami to mężczyźni i kobiety, którzy nie podlegają ustawowej jurysdykcji ZA-rządu Poland Republic Of. Odłączenie jest konieczne, aby być podatnikiem niebędącym podatnikiem.

Przez: Mirgag Ogień

Mirosław syn Jerzego

Zezwalam na dowolne kopiowanie i korzystanie z treści dla własnego i Polaków dobra. Treść nie jest poradą prawną. Przed skorzystaniem z treści, zbadaj ją, a następnie podaj źródło.

*Prerogatywa (łac. praerogativa) – przywilej, uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska. W systemach parlamentarnych kompetencje głowy państwa są wyłączone spod kontroli organu przedstawicielskiego, czyli w praktyce niewymagające kontrasygnaty rządowej.